Politica de confidențialitate

Dentamark SRL, cu sediul social în județul Bihor localitatea Oradea, str. Oradea, str. Moscovei, nr. 23, ap.1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bihor, sub nr. J05/750/2000, cod fiscal RO13394675 deține calitatea de operator de date cu caracter personal înscris sub numărul 38435 în registrul de evidența a prelucrărilor de date cu caracter personal.

Dentamark SRL asigură păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal în condițiile legii și respectă dreptul pacienților săi cu privire la respectarea vieții private în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

Dentamark SRL prelucrează datele cu caracter personal în condițiile legii, cu bună-credința și în scopuri legitime în vederea exercitării, la cererea pacienților a actului medical din domeniul stomatologic. Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă operațiunile definite în cuprinsul Legii nr.677/2001. În conformitate cu prevederile legale în vigoare, pacientul este de acord în mod explicit și fără echivoc că Dentamark SRL să utilizeze datele cu caracter personal furnizate de către acesta.

Dentamark SRL prelucrează datele dvs. personale, după cum umreaza:

1. Imagini audio-video, prin mijloace automatizate de supraveghere, pentru a asigură monitorizarea/securitatea persoanelor, spațiilor și/sau bunurilor private ale societății, conform prevederilor Legii nr. 333/2003, privind pază obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare;
2. Nume, prenume, seria și numărul actului de identitate, sexul, data și locul nașterii, semnătura, telefon, adresă, e-mail, profesia, codul numeric personal și datele privind starea de sănătate prin mijloace manuale, în fișa pacientului completată și semnată personal de fiecare pacient.

1. Informațiile privind datele personale sunt folosite de noi doar în scopuri asociate asigurii securitatatii spațiilor și a bunurilor societății cât și îndeplinirea actului medical, cum ar fi:
1. Evaluarea stării generale de sănătate;
2.Evaluarea în particular a problemelor dentare;
3.Stabilirea schemei de tratament; și a procedurilor
4.Stabilirea în cadrul schemei de tratament a procedurilor stomatologice care urmează a fi efectuate;
5.Soluționarea cererilor, întrebărilor cu privire la schema de tratament, materiale utilizate etc;
6.Oferirea de produse și/sau servicii suplimentare;
7.Contactarea (inclusiv prin poștă, email, fax, mesaje text, pager sau telefon);
8. Facturare;
9.Înregistrarea informațiilor necesare în vederea stabilirii celor mai bune proceduri și tratamente personalizate ținând cont de specificul medical (stomatologic) al fiecărui pacient.

2.Distribuirea informațiilor prelucrate.

Dentamark SRL. are dreptul să distribuie informațiile deținute către colaboratorii săi ( medici stomatologi, medici din alte specialitati, tehnicieni dentari) în scopul îndeplinirii cu deplin profesionalism a actului medical.
Distribuirea datelor personale se mai poate realiza la cererea persoanei vizate catre entitati ori persoane indicate de catre pacient.
Datele personale vor fi communicate daca este cazul catre si la cererea instituţiilor Statului Român cu atribuţii de autoritate publică.

3. Transfer de informații în afară României

Datele dumneavoastră nu se transfera în străinătate.

4. Care sunt drepturile dvs. și cum pot fi exercitate?

Dreptul la informare – puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dvs. personale.
Dreptul la rectificare – puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa.
Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – puteți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege.
Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege.
Dreptul de opoziție – vă puteți opune, în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim.
Dreptul la portabilitatea datelor – puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat, sau puteți solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator.
Dreptul de a depune plângere – puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dvs., vă puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă.
Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare suplimentare aferente deciziilor automate –puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare sau vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la acest tip de prelucrare.

Drepturile persoanelor vizate se exercită prin transmiterea unei cereri scrise, semnate și datate la sediul Dentamark SRL, Oradea, str. Moscovei, nr. 23, ap.1,jud.Bihor, România.

5. Necesitatea furnizării datelor personale

Este necesar să furnizați datele personale sus-menționate, acestea fiind prelucrate conform scopurilor arătate anterior.
Refuzul dvs. de a furniza informațiile ori opoziția exprimată în scris cu privire la prelucrarea datelor personale determină pe de o parte interzicerea accesului în incinta spațiilor în care Dentamark SRL își desfășoară activitatea iar pe de altă parte imposibilitatea îndeplinirii actului medical.